Krav för att bli medlem

Krav för att bli medlem

Här följer information om krav som ställs på de föreningar som söker medlemskap i SvFF.

Allmänt

6 § i SvFF:s stadgar föreskriver att för förenings anslutning till SvFF krävs
att föreningen har fotbollsidrotten (fotboll, futsal eller beach soccer) på sitt program,
att den har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger,
att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening samt
att föreningen har betalat de avgifter som SvFF:s årsmöte har bestämt.

Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen inte bifallas förrän RF har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn.
Avslås ansökan om medlemskap, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap. i RF:s stadgar.
IdrottsAB skall vara associerad medlem i Förbundet. Associerad medlem har inte rösträtt på årsmöte men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsförening.

Särskilt om krav på namn

SvFF:s styrelse har fastställt ett policydokument som syftar till att ge vägledning för vilka föreningsnamn som kan godkännas av SvFF.

Allmänna riktlinjer

  • Namn får inte vara förväxlingsbara med annan till RF ansluten ideell idrottsförening (se vidare p 5).
  • Namn får inte vara löjeväckande.
  • Namn får inte innehålla orden "förbund", "svenska", "läns", "distrikts".
  • Namnet får inte innehålla ordet "sektion" eller "allians".
  • Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening och ska därför innehålla en så kallad idrottsbeteckning (idrottsklubb, fotbollsförening eller motsvarande).
  • Namn på en ideell förening som bedriver en annan huvudsaklig verksamhet, och vars namn indikerar att det rör sig om en ideell förening genom en föreningsbeteckning, kan godkännas trots att namnet inte innehåller en idrottsbeteckning (exempelvis en kulturförening som också bedriver idrottsverksamhet).
  • Namn på ny förening som redan tillhör annat SF godkänns endast om namnet inte strider mot övriga namnkrav.
  • Namn som innehåller beteckningar av geografiska områden godkänts så länge som det inte kan förväxlas med SDF, RF, eller annat DF.
  • Ett föreningsnamn får innehålla högst tre ord (idrottsbeteckning räknas som ett ord).Fristående, framförställd bestämd artikel i utländska föreningsnamn (exempelvis arabiskans "Al" och engelskans "The") räknas inte som ett ord.
  • Namn får inte innehålla orden "amatör" eller "professionell".

Läs ytterligare riktlinjer i dokumentet i sin helhet (PDF-dokument, 254 kB).